Back

SEAP – Informații despre Achiziții Publice

În acest articol vei afla următoarele informații importante legate de SEAP – Sistemul Electronic de Achizitii Publice:

 1. Ce este SEAP? Informații SEAP achiziții publice
 2. SAD – Sistemul Dinamic de Achiziții
 3. Achizițiile publice, SEAP și Unitățile Protejate Autorizate

 

1.Ce este SEAP? Informații SEAP achiziții publice

SEAP este o platformă electronică care asigură transparența procesului și procedurilor de achiziții publice. Prin intermediul platformei de achiziții SEAP, autoritățile publice își achiziționează, prin mijloace electronice, bunuri si servicii necesare desfășurării activității sau lucrări pentru unitatea administrativă respectivă. Site-ul oficial al Sistemului Electronic de Achiziții Publice SEAP este www.e-licitatie.ro. Acest site este operat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Conform Legii 98/2016 privind Achiziţiile Publice, Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit SEAP, desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel național.

De asemenea, Legea 98/2016 privind Achiziţiile Publice prevede că Autoritatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al operatorilor economici la documentele achiziţiei începând cu data publicării anunţului de participare. Iar în cadrul procesului de organizare şi desfăşurare a procedurii de atribuire se poate face consultarea pieţei: înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţie publică, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum şi prin orice alte mijloace.

Agentia Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) reglementează cadrul legal referitor la Achizițiile Publice, inclusiv SEAP. Agenția este subordonată Ministerului Finanțelor Publice din România și a fost înființată în 2005.

Iată cum se realizează achiziții prin SEAP:

În SEAP se înscriu:

 • autoritățile contractante – pentru a-și anunța ofertele de achiziție;
 • operatorii economici care vor să participe la licitația publică – pentru a-și publica anunțurile și pentru a găsi ofertele de achiziție corespunzătoare domeniului de activitate.

Conform legii, este obligatoriu ca toți cei ce desfășoară procese de achiziție publică să se înscrie pe platforma SEAP. Adică la orice achiziție publică trebuie să existe o ofertă înscrisă în SEAP, pentru a asigura transparența procesului de licitație publică.

Pe SEAP sunt publicate anunțuri de licitație, anunțuri de achiziție directă, cereri de ofertă, concesionări, concursuri de soluții și anunțuri de publicitate.

Autoritatea contractantă are obligația de a publica atât anunțul de participare, cât și cererea de ofertă pentru contractele care depășesc următoarele valori de achiziție:

 • 227.215 lei – contracte de achiziție publică lucrări;
 • 129 lei – contracte de achiziție publică servicii și produse;
 • 334.050 lei – contracte de achiziție publică pentru servicii sociale și alte servicii specifice.

Atunci când produsele/serviciile sunt mult mai ieftine decât valorile expuse se poate face achiziție directă, cu condiția ca pentru achiziția de produse și servicii să nu se depășească valoarea de 132.519 lei, iar pentru achiziția de lucrări să nu se depășească valoarea de 441.730 lei.

În SEAP operatorii economici pot urmări permanent ceea ce doresc să cumpere autoritățile contractante, iar anunțurile sunt actualizate periodic. Astfel, prin intermediul SEAP achiziții, ca operator economic, poți identifica ușor anunțurile la care te poți înscrie. Poți căuta licitațiile după criterii ca: tipul anunțului, codul CPV, numele autorității contractante, data publicării, data limită până la care se poate face înscrierea. De asemenea, în SEAP operatorii economici pot publica produsele și serviciile oferite astfel încât să poată fi regăsite de autoritățile contractante în vederea procedurii de achiziție.

Pentru a participa la o licitație prin SEAP un operator economic trebuie să identifice anunțurile de interes pentru domeniul său de activitate. Dacă îndeplinește condițiile impuse de autoritatea contractantă, operatorul economic se poate înscrie la licitație, urmând procedura de pe platformă privind achiziții SEAP. După ce are loc licitația și este stabilit un câștigător, este obligatorie publicarea în SEAP a anunțului de atribuire, atât în cazul în care licitația a avut loc online, cât și în cazul în care s-a desfășurat offline.

2. SAD – Sistemul Dinamic de Achiziții

La începutul lunii martie 2021 a fost anunțată pe site-ul SEAP lansarea unui nou instrument eficient și dinamic de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială: Sistemul Dinamic de Achiziții. Pentru realizarea de achiziții SEAP și pentru a veni în sprijinul autorităților/entităților contractante și al operatorilor economici interesați este pus la dispoziția autorităților/entităților contractante sistemul SAD.  Pentru o familiarizare mai facilă cu regulile de derulare ale acestei modalități de atribuire a contractelor de achiziție publică, SEAP a publicat pe platformă www.e-licitatie.ro un ghid care prezintă principalele noutăți aduse de SAD, astfel încât utilizatorul înregistrat în SEAP, autoritate/entitate contractantă sau ofertant, să cunoască diferențele față de fluxurile actuale aplicabile la o licitația restrânsă, SAD fiind construit pe regulile acestui tip de procedură și respectând prevederile specifice impuse de legislație.

Principalele noutăți/avantaje ale Sistemului Dinamic de Achiziții (SAD):

–    SAD se derulează exclusiv online;

–    nu se percep tarife pentru înscrierea/participarea la Sistemului dinamic de achiziții;

–    nu poate fi limitat numărul de operatori economici admiși în cadrul SAD;

–     operatorii economici își pot depune oricând candidatura la SAD, pe întreaga perioada de valabilitate a acestuia, nu numai în termenul de depunere candidaturi stabilit inițial;

–     Nou: posibilitatea candidaților de revizuire online a DUAE, la solicitare, în perioada de evaluare a candidaturii;

–    Nou: posibilitatea autorității/entității contractante de a stabili un nou termen de depunere candidaturi pe timpul revenirii din suspendare, în situația în care SAD a fost suspendat;

–     Nou: posibilitatea candidaților de a înlocui/retrage online, în cadrul revizuirii, terți, subcontractanți sau terți și subcontractanți;

–     Nou: autoritatea/entitatea contractantă organizatoare (administrator) a SAD poate adăuga și alți achizitori suplimentari, care pot transmite la rândul lor invitații la depunere oferte;

–     Nou: în cazul încetării SAD, în momentul atribuirii ultimelor contracte, autoritatea contractantă informează utilizatorii interesați despre încetarea SAD, selectând opțiunea disponibilă în anunțul de atribuire.

3. Achizițiile publice, SEAP și Unitățile Protejate Autorizate

Conform art. 56, alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv art. 69, alin. (1) din Legea 99/2016 autoritatea/entitatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi

întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

În anunţul/invitaţia de participare entitatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.

Conform art. 5, punctul 29 din Legea 448/2006, o Unitate protejată autorizată reprezintă entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap (la 25.07.2020, Punctul 29 din Articolul 5, Capitolul I, a fost modificat de Punctul 2, Articolul Unic din Legea nr. 145 din 22 Iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020).

Conform art. 17 din Legea 219/2015 privind economia socială, autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în cadrul documentaţiei de atribuire, condiţii speciale, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care trebuie realizate de operatorii economici pentru îndeplinirea contractului.

 

Unitatea Protejată Autorizată UtilDeco Group SRL din Iași este înregistrată ca operator economic în platforma de achiziții publice SEAP și oferă următoarele produse/servicii:

 

 • Echipamente de Lucru, Uniforme, Îmbrăcăminte de Protecție. Peste 800 de modele, materiale durabile, culori variate, design personalizat;
 • Servicii de Print digital și Offset pentru materiale publicitare: calendare, cărți de vizită, plannere, agende, cataloage, felicitări, plicuri, wobllere, cataloage, pliante, broșuri, magneți, meniuri, display masă, cutii pentru livrări mâncare, suporturi de notă, notesuri, broșuri, invitații, bilete;
 • Servicii de Arhivare documente: arhivare electronica, arhivare fizică, depozitare arhivă, eliberare adeverință, cursuri acreditate, precum și consultanță privind activitatea de arhivare;
 • Servicii de securitate și sănătate în muncă (SSM): întocmirea dosarului SSM, instructaj introductiv general și instructaje periodice, întocmirea planurilor proprii de securitate și sănătate în muncă, instruirea, testarea şi consemnarea fişelor individuale de instruire, coordonarea comitetului de securitate;
 • Servicii SU (Situații de urgență): furnizarea și întocmirea planului de evacuare, dotarea spațiilor cu stingătoare de incendiu, efectuarea și supervizarea exercițiilor de evacuare, inclusiv la instituții de învățământ;
 • Ambalaje biodegradabile;
 • Servicii de recrutarerecrutare și plasare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. prin jobdirect.ro ;
 • Organizare de evenimente.

 

Pentru detalii și ofertă de preț personalizată, puteți contacta UtilDeco telefonic la numărul 0757110247 sau prin email la comenzi@utildeco.ro

 

Surse informații: Legea 98/2016, Legea 99/2016, SEAP, Cursuri-creative.ro

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro